ഉപകരണ ആമുഖം

ശിൽപശാല

缝制车间

ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്വിൽറ്റിംഗ് മെഷീൻ

自动运模机

ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലാറ്റിംഗ് മെഷീൻ

自动拖布机

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

自动充绒机

ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

自动裁剪机

ഹീറ്റ് പ്രസ് മെഷീൻ

压烫机

ഫ്യൂസിംഗ് മെഷീൻ

粘衬机