ഉപകരണ ആമുഖം

വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

缝制车间

ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്വില്ലിംഗ് മെഷീൻ

自动运模机

യാന്ത്രിക സ്ലാറ്റിംഗ് മെഷീൻ

自动拖布机

യാന്ത്രിക ഡൗൺ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

自动充绒机

യാന്ത്രിക കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

自动裁剪机

ഹീറ്റ് പ്രസ്സ് മെഷീൻ

压烫机

ഫ്യൂസിംഗ് മെഷീൻ

粘衬机