വീഡിയോ

മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്വിൽറ്റിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് തയ്യൽ മെഷീൻ

തയ്യൽ ലൈൻ ജോലിയിൽ

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക